ચીફ ઓફીસરશ્રી
 
 
     
 
હાલમાં ભાયાવદર નગરપાલિકામાં ચીફ ઓફીસરશ્રી તરીકે શ્રી ઋષિ સી. દવે કાર્યરત છે.