કર્મચારીઓની માહિતી
 
 
     
     
 
ક્રમ
કર્મચારીનું નામ
હોદ્દો
સરનામું
ફોન નંબર
1
જીતેંદ્રભાઇ નાનજીભાઇ સોલંકી એકાઉંન્ટન્ટ ભાયાવદર
૯૮૨૫૪૩૩૬૭૮
2
ભારતભાઇ હીરજીભાઇ માકડીયા ઇંચ.હેડ કલાર્ક ભાયાવદર જાગનાથ પ્લોટ
૯૪૨૭૩૭૦૨૭૮
3
દીનેશભાઇ છગનભાઇ ભુત કર્લાક ભાયાવદર દેવબારી શેરી
૯૯૯૮૬૬૧૮૭૮
4
કિશોરભાઇ નાનજીભાઇ પરમાર પટાવાળા ભાયાવદર સીનેમા રોડ
૯૭૨૩૪૩૮૩૯૫
5
નાગજી ભાણા સફાઇ કામદાર ભાયાવદર સીનેમા રોડ
6
હંશા નાનજી સફાઇ કામદાર ભાયાવદર સીનેમા રોડ
7
કાંતા મુળજી સફાઇ કામદાર ભાયાવદર સીનેમા રોડ
8
દેવુ વાલા સફાઇ કામદાર ભાયાવદર સીનેમા રોડ
9
ભરતકુમાર હરીલાલ માણવદરીયા કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર ભાયાવદર કારીડીયાવાસ
૯૯૨૪૯૬૩૩૬૮
10
ધવલ રસીકભાઇ ડઢાણીયા એંજિન્યર ભાયાવદર
૯૯૯૮૯૧૭૭૭૦
11
ભાર્ગવ ભુપતભાઇ રામાણી સેનેટરી ઇંસ્પેકટર ભાયાવદર રામાણી શેરી
૯૬૦૧૬૦૧૩૧૪
12
જ્યુ રાતીલાલ માકડીયા શોપ ઇંસ્પેક્ટર ભાયાવદર કારીડીયાવાસ
૮૦૦૦૧૧૧૦૦૮
13
અશ્વીન નાગજીભાઇ પરમાર વહીવટી ક્લાર્ક ભાયાવદર આમ્બેડકર નગર
૯૮૯૮૫૫૧૦૫૧
14
તુષાર રમેશભાઇ માકડીયા કલાર્ક ભાયાવદર હાસ્કુલ રોડ
૯૪૨૭૩૭૧૦૯૩
15
કાજલ એશોકભાઇ  માકડીયા એકા.ક્લાર્ક ભાયાવદર પટેલ ડેલી
૯૭૧૪૧૦૨૧૪૦
16
કિરીટ ઉકાભાઇ નાર પટાવાળા ભાયાવદર મોડીયાશેરી
૯૮૭૯૯૪૪૦૯
17
જ્ય મનોજભાઇ સિણોજીયા પમ્પમેન ભાયાવદર
૯૮૯૮૨૫૩૯૫૨
18
દીલીપસિંહ બેચુભા ચુડાસમા પમ્પમેન ભાયાવદર દરબાર ગઢ
૯૭૧૪૦૨૨૮૦૬
19
કિશોર પોપટ જાલાવડીયા ડ્રાઇવર ભાયાવદર બ્રાહમણશેરી
૯૮૯૮૩૩૭૫૮૧
20
અતુલ જીવનભાઇ હદવાણી પમ્પમેન ભાયાવદર હાસ્કુલ મેદાનપાસે
૯૯૭૪૧૦૪૧૭૧
20
અતુલ જીવનભાઇ હદવાણી પમ્પમેન ભાયાવદર હાસ્કુલ મેદાનપાસે
૯૯૭૪૧૦૪૧૭૧
21
યોગેશ હરેનભાઇ ગોસાઇ દરબાર ગઢ ભાયાવદર દરબાર ગઢ
૯૮૨૪૫૮૫૯૬૪
22
નીખિલ અશોક્ભાઇ ફળદુ વાયરમેન ભાયાવદર પટેલ ડેલી
૯૬૦૧૧૪૭૮૮૭
23
કિશોર બાબુભાઇ રોકડ બાંધકામ મિસ્ત્રિ ભાયાવદર રોક્ડ શેરી
૯૪૨૯૪૮૪૮૬૩
24
મુકેશ ભુરાભાઇ ભોજાણી હેડ પમ્પમેન ભાયાવદર ક્રુણ્નનગર
૯૪૨૯૪૮૪૭૬૩
25
રેખા નાગજીભાઇ ધામેલીયા ડેટા એંન્ટ્રી ઓપરેટરએપ્રેંટીસ ભાયાવદર મયુર નગર
૮૪૬૯૯૮૩૭૨
26
હીરલી બાબુભાઇ વામજા ડેટા એંન્ટ્રી ઓપરેટરએપ્રેંટીસ ભાયાવદર શિ સોસયટી
૯૯૦૪૧૩૩૩૯૫
27
પ્રકાશ રમેશભાઇ સુણા ડેટા એંન્ટ્રી ઓપરેટરએપ્રેંટીસ ભાયાવદર
૭૯૮૪૩૨૬૭૦૭
28
રોહીત બાબુભાઇ સોલંકી ડેટા એંન્ટ્રી ઓપરેટરએપ્રેંટીસ ભાયાવદર
૯૬૯૦૧૫૬૩૭૬
29
રાહુલ લાખાભાઇ ખામ્ભલા ફીટર- એપ્રેંટીસ ભાયાવદર હોળીધાર
૯૯૭૪૧૨૮૫૧૩